Предпоставки за проекта

  • English
  • European Portuguese
  • Finnish
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Spanish

Welder Cutting with FlameПредпоставките за проекта ISO QUAM (ISO 17024:2003 Сертификация на квалифицирани работници в областта на металите) са настоящата и вероятната бъдеща ситуация в областта на металите в Европа, която поради икономическата криза създава голям риск за нискоквалифицирани и неквалифицирани работници. Към момента няма възможност да се сертифицират компетентностите на тази целева група, които са придобити предимно чрез обучение на работното място и други неофициални и неформални начини. Европейската квалификационна рамка (ЕКР) в момента не предоставя ясна стратегия, как да се сертифицират и признаят компетентности, по-малки от тези на квалифицирания по обичайния начин работник  (ниво чиракуване), което води до неоспорима нужда от достъп до сертификация за по-ниските нива на  ЕКР (ЕКР 1 и 2).

Проектът ISO QUAM осигурява достъп до сертифициране на компетентностите за квалифицирани работници в областта на металите (ЕКР нива 1 и 2) чрез трансфер на схеми по съществуващ модел за сертифициране на компетентностите въз основа на нормативния документ ISO 17024:2003. Този проектът ще пренесе споменатия нормативен документ в областта за работа с метали, като осигури достъп до благонадеждна и международно призната сертификация на компетентностите за  нискоквалифицирани и неквалифицирани работници.
Признатият в цяла Европа достъп до сертификация на техните компетентности ще им осигури  Сертификат за оценка на компетентностите ISO 17024:2003, валиден във всички европейски страни (и извън тях), което значително ще увеличи техните шансове за работа и възможностите им за трудова мобилност.

Изходна цел на проекта ще бъде подход за сертифициране на компетентностите за квалифицирани работници в областта на металите, тестван съгласно Европейските норми и изграден на базата на ISO 17024:2003, който включва всички необходими материали на всички партньорски езици.

Очакваният краткосрочен ефект е 100 сертифицирани квалифицирани работници вlaser-schneider областта на металите в края на проекта и огромен дългосрочен ефект върху организациите, предлагащи професионално обучение и квалификация, сертифициращите органи, хората, които вземат политическите решения и системите за професионално обучение и квалификация като цяло. Това ще има значителен принос към подхода за прозрачност и признаване на компетентностите, както и в крайна сметка за изучаването на целева група, която е в много неизгодно положение.