Резултати от проекта

  • English
  • European Portuguese
  • Finnish
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Spanish

Проектът ISO QUAM е основан на два конкретни iStock_000009131910XSmall
продукта и се планира, резултатите от проекта да се пренесат в различни браншове и частично по географски път  (вижте по-горе). Използвани са следните изходни данни и продукти:

Европейски стандарт

Общи изисквания за органи, работещи за сретификацията на хора (ISO/IEC 17024:2003): Тези изходни данни предоставят конкретни изисквания към организациите, които искат да работят със схеми за сертификация на хора на базата на наредбите на ISO и издаване на сертификати съгласно ISO. Стандартът  ISO ще бъде пренесен към бранша с метали и адаптиран по такъв начин, че организациите и органите ще могат да планират и прилагат на практика схеми за сертификация на хора за нискоквалифицирани и неквалифицирани работници в областта на металите.

Проект за сертификация в бранша с метали LdV

По проекта за сертификация в бранша с метали е разработена матрица на компетентностите в областта за работа с метали за квалифицирани работници и са дефинирани категориите за компетентност и умения по много успешен и многообещаващ начин. Освен това този проект е създал достъп до сертификация, но без признание на Европейско и международно ниво. Все пак проектът ISO QUAM ще разработи неговите начини за достъп, основани на категориите за компетентност и подготовка за сертификация, разработени в този проект, и ще реализира трансфер на резултатите от този проект на географски принцип в страните, които не са включени при разработката на проекта.
Комбинацията от трансфера на изискванията на ISO 17024:2003 на браншов принцип и подготовката заедно с основните изходни данни на проекта за сертификация в бранша с метали ще бъде използвана за създаване на схема за сертификация на нискоквалифицирани и неквалифицирани работници в бранша с метали в Европа и за разрешаване на неблагоприятната и проблематична ситуация с тяхната заетост в бъдеще.

iStock_000009879153XSmallДопълнителният принос на проекта ISO QUAM към основните проекти и използваните изходни данни е, че чрез комбинирането на двата начина за трансфер на иновации (браншов и географски) ние ще имаме възможност (само с минимални адаптации) да създадем иновативна и изключително необходима схема за акредитация на компетентности с международно признание (стандарт ISO) за целева група, която е в много неблагоприятно положение на пазара на труда и има нужда от иновативни решения особено по време на настоящата икономическа ситуация.  От проекта за сертификация в бранша с метали новият подход ще вземе описаните в него отделни компетентности (разбира се, като намали условията до компетентностите на нискоквалифицираните работници), а от стандарта ISO 17024:2003 проектът ще вземе подхода на схемата за сертификация на хора, възприета на международно ниво.