Целеви групи

 • English
 • European Portuguese
 • Finnish
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish

Проектът ISO QUAM е адресиран към следните целеви групи и бенефициенти:iStock_000011239959XSmall

 • Заинересовани обучавани лица (нискоквалифицирани и неквалифицирани работници)
 • Фирми в областта на металите (малки и средни предприятия и промишлеността)
 • учители, обучаващи, организации, предоставящи обучение и квалификация, създатели на политики
 • национална агенция за учене през целия живот

социални партньори