Проектът

  • English
  • European Portuguese
  • Finnish
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Spanish

Проектът ISO QUAM разработва модел за предоставяне на приет на международно ниво сертификат съгласно ISO 17024:2003 за целева група, която е пренебрегната в значителна степен от съществуващите системи за професионално обучение и квалификация – нискоквалифицирани работници в областта на металите (нискоквалифицирани работници като цяло). Поради това ние очакваме ясно изразен принос към качеството и иновация в системите за професионално обучение и квалификация чрез създаване на нов начин за достъп на тази целеваgrinding група.

Новата възможност за акредитация на компетентностите по стандарта ISO 17024:2003 ще повиши актравтивността на системата за професионално обучение и квалификация за целева група, която обичайно дори не е въвеждана в тази система, като предоставя възможност за сертифициране на техните компетенции, придибити чрез неформално или неофициално (на работното място) обучение.  В допълнение международното признаване на този сертификат ще насърчи значително мобилността на тази целева група, което от друга страна е рядка възможност за професионална или трудова мобилност.

Създаването на процедура за сертификация и схема за нискоквалифицирани работници съобразно правилниците ISO 17024:2003 изисква тясно сътрудничество на всички  свързани с това дружества (центрове за обучение и други  организации, предлагащи професионално обучение и квалификация, фирми, социални партньори, сертифициращи органи).
Проектът ISO QUAM има съществен принос към тази тема. Първоначално той ще направи възможно предлагането на сертификат с Европейско и на практика с международно признание, основан на нормативния документ ISO 17024:2003 за компетенциите на нискоквалифицирани и неквалифицирани работници,  придобили компетентностите си предимно по неофициален и неформален начин, където в момента системите за професионално обучение и квалификация нямат никакво решение също и на първите етапи на изпълнение на ЕКР.
Проектът ISO QUAM ще предостави признат модел за подкрепа на прозрачността и признаването на компетентностите в тясна връзка с настоящото развитие на ЕКР и НКР.