Το υπόβαθρο του Προγράμματος

  • Bulgarian
  • English
  • European Portuguese
  • Finnish
  • German
  • Italian
  • Spanish

Welder Cutting with FlameΤο υπόβαθρο για το ISO QUAM (πιστοποίηση ISO 17024:2003 για τους ανειδίκευτους εργαζόμενους μεταλλικών κατασκευών) είναι η υφιστάμενη και η πιθανή μελλοντική κατάσταση στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών στην Ευρώπη, η οποία, λόγω της οικονομικής κρίσης, ενέχει υψηλό κίνδυνο για τους χαμηλά ειδικευμένους και τους ανειδίκευτους εργαζόμενους. Αυτήν την περίοδο δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να πιστοποιηθούν οι ειδικότητες αυτής της ομάδας-στόχου, οι οποίες έχουν αποκτηθεί κυρίως μέσω των μη-επίσημων ή άτυπων μεθόδων. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) αυτήν την περίοδο δεν παρέχει κάποια σαφή στρατηγική στο πώς να πιστοποιηθούν και να αναγνωριστούν ειδικότητες χαμηλότερες από τον κανονικό εξειδικευμένο εργάτη (επίπεδο μαθητείας), ο οποίος οδηγεί σε μια ισχυρή ανάγκη για μια προσέγγιση πιστοποίησης για τα χαμηλότερα επίπεδα του EQF (EQF 1 και 2).

Το ISO QUAM παρέχει μια προσέγγιση για την πιστοποίηση ικανοτήτων για έναν καταρτισμένο εργαζόμενο μετάλλων (EQF επίπεδα 1 και 2) μέσω της μεταφοράς ενός υφισταμένου προτύπου για τα σχέδια πιστοποίησης ικανοτήτων βάσει του προτύπου ISO 17024:2003. Αυτό το πρόγραμμα θα μεταφέρει αυτό το πρότυπο, που ήδη επιτυχώς χρησιμοποιείται σε άλλους τομείς και στον τομέα των μετάλλων που παρέχει πρώτο την αξιόπιστη και διεθνώς – αναγνωρισμένη προσέγγιση πιστοποίησης ικανοτήτων για τους χαμηλά ειδικευμένους ή ανειδίκευτους εργαζομένους. Μια πανευρωπαϊκή αναγνωρισμένη προσέγγιση για την πιστοποίηση των ειδικοτήτων τους θα παρείχε ένα πιστοποιητικό αξιολόγησης ικανοτήτων του ISO 17024:2003, έγκυρο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (και πέρα από αυτούς), οι οποίες θα βελτιώσουν σημαντικά τις πιθανότητες εργασίας τους και τις δυνατότητές τους για την κινητικότητα εργασίας.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι ένα πρότυπο στα αγγλικά από όλους τους εταίρους βασισμένο στην προσέγγιση για την πιστοποίηση ικανοτήτων των εργαζομένων που θα περιλαμβάνει όλο το αναγκαίο υλικό σε όλες τις γλώσσες των χωρών εταίρων.

Ο βραχυπρόθεσμος αναμενόμενος αντίκτυπος είναι 100 πιστοποιημένοι καταρτισμένοι laser-schneiderεργαζόμενοι μεταλλικών στο τέλος του προγράμματος και ένας τεράστιος μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στους παρόχους εκπαίδευσης, στους οργανισμούς πιστοποίησης, στους πολιτικούς ιθύνοντες και στα συστήματα εκπαίδευσης συνολικά. Αυτό θα παράσχει μια πολύτιμη συμβολή στις προσεγγίσεις για τη διαφάνεια και την αναγνώριση των ειδικοτήτων και στις εκβάσεις εκμάθησης για μια ομάδα-στόχο που βρίσκεται σε δυσμενή θέση.