Αποτελέσματα προγράμματος

  • Bulgarian
  • English
  • European Portuguese
  • Finnish
  • German
  • Italian
  • Spanish

Το πρόγραμμα ISO QUAM είναι βασισμένο σε δύο iStock_000009131910XSmall
συγκεκριμένα προϊόντα και αποτελέσματα που προγραμματίζονται να μεταφερθούν με έναν τομεακό και εν μέρει γεωγραφικό τρόπο (δείτε ανωτέρω).     Τα ακόλουθα αποτελέσματα και προϊόντα χρησιμοποιούνται:

Ευρωπαϊκά πρότυπα:

Γενικές απαιτήσεις για τους οργανισμούς που λειτουργούν την πιστοποίηση των προσώπων (ISO/IEC 17024:2003): Αυτή η παραγωγή παρέχει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους οργανισμούς που θέλουν να λειτουργήσει ένα σχέδιο πιστοποίησης προσώπων βάσει των κανονισμών του ISO και των προσαρμομένα πιστοποιητικά ISO. Τα πρότυπα ISO θα μεταφερθούν στον τομέα των μετάλλων και θα προσαρμοστούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι οργανώσεις και οι οργανισμοί θα είναι σε θέση να προγραμματίσουν και να εφαρμόσουν τα σχέδια πιστοποίησης προσώπων για τους χαμηλά ειδικευμένους ή ανειδίκευτους εργαζομένους στον τομέα των μετάλλων.

LdV πρόγραμμα Cert μετάλλων:

Το πρόγραμμα Cert μετάλλων έχει αναπτύξει μια μήτρα ικανοτήτων για τον τομέα των μετάλλων για τους εξειδικευμένους εργάτες και έχει καθορίσει την ικανότητα και τις κατηγορίες δεξιοτήτων με έναν πολύ επιτυχή και ελπιδοφόρο τρόπο. Επίσης αυτό το πρόγραμμα έχει καθιερώσει μια προσέγγιση πιστοποίησης αλλά χωρίς οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ή διεθνή αναγνώριση. Εντούτοις, το πρόγραμμα ISO QUAM θα βασίσει τις προσεγγίσεις του στις κατηγορίες ικανοτήτων και την προσέγγιση πιστοποίησης που αναπτύσσονται σε αυτό το πρόγραμμα και πραγματοποιεί μια γεωγραφική μεταφορά αυτών των αποτελεσμάτων στις χώρες που δεν συμμετέχουν στην ανάπτυξη προγράμματος.

Ο συνδυασμός της τομεακής μεταφοράς των απαιτήσεων και της προσέγγισης του ISO 17024:2003 μαζί με τα βασικά αποτελέσματα του προγράμματος Cert μετάλλων θα χρησιμοποιηθεί για την καθιέρωση ενός σχεδίου πιστοποίησης για τους χαμηλά ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργαζομένους στη βιομηχανία μετάλλων στην Ευρώπη και την επίλυση των μειονεκτημάτων τους και την προβληματική κατάσταση απασχόλησης τους για το μέλλον.

iStock_000009879153XSmallΗ προστιθέμενη αξία του προγράμματος ISO QUAM στα προγράμματα και τα αποτελέσματα βασικών γραμμών που χρησιμοποιούνται είναι ότι μέσω του συνδυασμού των δύο τρόπων της μεταφοράς καινοτομίας (τομεακοί και γεωγραφικοί) θα είμαστε σε θέση να καθιερώσουμε και καινοτόμο και απαραίτητο σχέδιο για την πιστοποίηση των ειδικοτήτων με τη διεθνή αποδοχή (πρότυπα του ISO) για μια ομάδα-στόχο που αδικείται ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας και χρειάζεται τις καινοτόμες λύσεις ειδικά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης. Από το πρόγραμμα Cert μετάλλων η νέα προσέγγιση θα πάρει τις ενιαίες ειδικότητες που περιγράφονται (δίνοντας έμφαση στις ειδικότητες των χαμηλών εξειδικευμένων εργατών) και από τα πρότυπα του ISO 17024:2003 το πρόγραμμα θα υιοθετήσει τη μέθοδο ενός διεθνώς αποδεκτού σχεδίου πιστοποίησης για τα πρόσωπα.