Το πρόγραμμα

  • Bulgarian
  • English
  • European Portuguese
  • Finnish
  • German
  • Italian
  • Spanish

Το πρόγραμμα ISO QUAM διαμορφώνει ένα πρότυπο για να παρέχει ένα διεθνώς αποδεκτό πρότυπο ISO 17024:2003 για μια ομάδα-στόχο που δεν έχει ληφθεί σημαντικά υπόψη από τα τρέχοντα συστήματα κατάρτισης για τους χαμηλά εξειδικευμένους εργάτες στον τομέα των μετάλλων. Επομένως, αναμένουμε μια σαφή συμβολή στην ποιότητα και την καινοτομία στο σύστημα κατάρτισης με την καθιέρωση μιας νέας προσέγγισης για αυτήν την ομάδα-στόχο.

Η νέα δυνατότητα πιστοποίησης των ειδικοτήτων στο τυποποιημένο πρότυπο ISOgrinding 17024:2003 θα αυξήσει την ελκυστικότητα του συστήματος κατάρτισης για μια ομάδα-στόχο που κανονικά δεν υπάγεται σε κάποιο πρότυπο, παρέχοντας την δυνατότητα να πιστοποιήσει συγκεκριμένες ειδικότητές μέσω άτυπης ή μη επίσημης (στην εργασία) εκμάθησης. Επιπλέον η διεθνής αποδοχή αυτού του πιστοποιητικού θα ενθαρρύνει την κινητικότητα εργασίας αυτής της ομάδας-στόχου, η οποία υπό άλλες έχει σπάνιες δυνατότητες.

Η καθιέρωση μιας διαδικασίας και ενός σχεδίου πιστοποίησης για τους χαμηλά εξειδικευμένους εργάτες βασισμένους στο ISO17024:2003 απαιτούν μια στενή συνεργασία όλων των σχετικών φορέων (κέντρα εκμάθησης και άλλοι πάροχοι κατάρτισης, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, οργανισμοί πιστοποίησης).

Το πρόγραμμα ISO QUAM έχει αυτό ως βασικό στόχο. Για πρώτη φορά θα είναι δυνατό να προσφερθεί ένας πανευρωπαϊκός και στην πραγματικότητα διεθνώς – αναγνωρισμένο δίπλωμα βασισμένο στον διεθνές πρότυπο ISO 17024:2003 για τις ειδικότητες των χαμηλών ειδικευμένων ή ανειδίκευτων εργαζομένων που αποκτούν τις ειδικότητές τους κυρίως με έναν μη επίσημο ή άτυπο τρόπο, όπου αυτήν την περίοδο τα συστήματα κατάρτισης επίσης κατά τη διάρκεια των πρώτων βημάτων εφαρμογής του EQF δεν έχουν οποιεσδήποτε λύσεις.
Το ISO QUAM θα παράσχει ένα αναγνωρισμένο πρότυπο για να υποστηρίξει τη διαφάνεια και την αναγνώριση των ειδικοτήτων στη στενή σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις γύρω από EQF και NQFs.